BALIKESİR TİCARET BORSASI

(2020 YILI)-HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ)

H İ Z M E T L E R
1- A - Borsa Tescil ücreti- Alım Satım bedeli üzerinden;
Alım Tescillerinde Brüt Tutardan (Stopaj-Bağkur) düşüldükten sonra kalan tutarın % 01 (Binde Bir’i)
Satım Tescillerinde brüt tutarın % 01’i (Binde Bir’i)
B – İşlem başına alınacak tescil ücreti tavanı;
2- Borsada Kayıtlı olmayanlar ile isteğe bağlı tescile gelenlere
birinci madde(a) ve (b) bentleri aynen uygulanacaktır.
3- İhracatla ilgili işlemlerden tescil ücreti alınmayacaktır.
4- Simsariye ücreti geçici olarak kaldırılmıştır.
5- C- Kaydiye ve Aidat Ücretleri;
DERECE : KAYDİYE: AİDAT :
1. DERECE 400.00 TL. 400.00 TL.
2. DERECE 360.00 TL. 360.00 TL.
3. DERECE 350.00 TL. 350.00 TL.
4. DERECE 340.00 TL. 340.00 TL.
5. DERECE 330.00 TL. 330.00 TL.
% 01 (Binde Bir)
400.00 TL

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğinin İkinci Bölüm Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidat faslının 5. Maddesi gereği Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

İş bu tarifede tesbit edilen nisbi ve maktu ücretler 400.00 TL'yi geçemez.

10/12/2019 Tarih 87 sayılı Yönetim Kurulu Kararı – 11/12/2019 tarih 21 Sayılı Meclis Oluru ile Kabul edilmiştir.


BALIKESİR TİCARET BORSASI