ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/15)

Sayın Üyemiz,

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla çıkartılan tebliğ 9 Haziran 2020 tarih 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına kaydettiren bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere ödenecek olup, ; inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü ve Çiğ İnek Sütü üreticilerine ödeme yapılacaktır. Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasanın düzenlenmesi uygulaması ile süt ürününe çeviren ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanabilecektir. Desteklemede, 1 Kg. süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacaktır.

Ayrıca hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, süt dolum tesislerine belge karşılığında satma koşuluyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacaktır. Desteklemeden yararlanacak olanların işletmeleri ve hayvanları TÜRKVET’e kayıtlı olmak zorundadır. Göçer hayvanlık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptıkları ayda, ürettikleri süt miktarlarının tespiti için gittikleri yerin tarım il/ilçe müdürlüklerine başvurmak zorundadır.

Merkez birliğini kurmuş olan; ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden belirtilen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapacaktır.

İlgili RESMİ GAZETE’YE buradan ulaşabilirsiniz…

Saygılarımızla,

Kategorideki Diğer Başlıklar

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
KÜÇÜK KAPASİTELİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 2020 YILINDA YAPILACAK YEM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
2020 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 26.03.2020 TARİH VE 31080 SAYILI RESMİ GAZETE (1. MÜKERRER)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4)
COVID-19 NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKARLARIN TÜRKİYE HALK BANKASI TARAFINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASI HK.
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6)